X
تبلیغات
انعکاس

انعکاس

خبری تحلیلی

شهرداران شهرستان رامسربه اتهام فساد مالی بازداشت شدند

خبری کوتاه اما داغ...

شهرداران شهرستان رامسربه اتهام فساد مالی بازداشت شدند

عصرروزپنجشنبه بیست وپنجم فروردین ماه سال 90ازسوی اداره اطلاعات شهرستان رامسر، شهرداران شهرستان رامسربه اتهام فساد مالی ورشوه خواری بازداشت شدند.

به گزارش وب سایت انعکاس ، محمد صالح رضاخانی فرماندارشهرستان رامسرضمن اعلام این خبربا اظهارتاسف ازبارروانی وتبعات منفی آن ، گفت: متاسفانه دراقدامی غیرمنتظره عصرروزپنجشنبه مهندس محسن مرادی ودکتراحمد توانا شهرداران رامسر، کتالم وساداتشهرطی حکمی ازسوی اداره اطلاعات شهرستان به اتهام فساد مالی ورشوه خواری بازداشت شدند.

وی افزود: با اینکه یک روزازبازداشت این دومی گذرد، اما هنوزمشخص نشده است که شاکیان پرونده آنها بومی یا غیربومی هستند به هرحال باید منتظربررسی پرونده آنان توسط کارشناسان ورای نهایی ماند.  

محمدصالح رضاخانی درپایان خاطرنشان کرد: درصورت دریافت اطلاعات بیشتردراسرع وقت مسئولان وشهروندان رامسررادرجریان اخبارمربوطه قرارمی دهیم .انتظارما ازهمشهریان محترم این است تا جرمی مشخص نشده ضمن حفظ حرمت ها سعه صدرنشان داده وازشایعه پراکنی خودداری کنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم فروردین 1390ساعت 19:55  توسط هوشنگ امیدی   | 

سکوت قانون دربرابربلبشوی به اصطلاح قانونی باحضوردوشورا دریک شهر

 

 سکوت قانون دربرابربلبشوی به اصطلاح قانونی باحضوردوشورا دریک شهر

غرب مازندران- هوشنگ امیدی

hoshangomidi@Gamil.com

مسلما بدیهی ترین مفهومی که ازحقوق وقانون استنباط می شود این است که قواعد

آن براشخاص تحمیل شده وخواه ناخواه ایجاد الزام می کند. با چنین وصفی این پرسش درذهن هرصاحب کمالی طرح می شود که چرا باید ازقانون اطاعت کرد؟ یا چه نیرویی پشتیبان آن است که جاذبه وجود آن ، ما را به اجرای قانون وادارمی سازد. اگرچه هدف اصلی این تشکیلات اداری برپایه عدالت وانصاف بوده وصرفا به خاطرایجاد نظم وهماهنگی وتوسعه پایدارفرهنگ شهروندی طراحی واجرا می شوند اما باید دانست هم قانوگذاروهم پیروان قانون بایستی ازساختارآن پیروی کنند.

باری آنچه به اشارت ذکرشد، بهانه ای برای ورود به داستان کذایی شورای اسلامی شهرشیرود وحضور17 ماه ترکیب اعضای فعلی دراین کرسی سیاسی اجتماعی فرهنگی بود که با اجتماع روستاهای اطراف تنکابن وتشکیل شهرنوپای شیرود طی فرازوفرودهای بسیاربا سعی وکوشش فراوان تلاش کردند به منظورایجاد زیرساخت های شهری ورعایت استانداردهای فرهنگی اجتماعی با بهره گیری ازدانش اندیشمندان وفرهیختگان بومی برای شهرشیرود، نشاط ، طراوت واعتباراستانی کسب کنند که البته این سیروسلوک فرهنگی همواره با چالش وکارشکنی برخی عوامل اجرایی وهمچنین مدعیان تشکیل شورای جدید به رهبری وهدایت مهندس نیکنام نماینده مردم منطقه درخانه ملت همراه بوده است تا جاییکه با پیگیریهای مجدانه طی دومرحله ابتدا به موجب دستورالعمل معاون پارلمانی وبین المللی وزرات کشوردرمورخه 24/12/87 وسپس دراقدامی مشابه درروزهای پایانی سال 89 اینبارباستناد نامه ای ازسوی معاونت سیاس وزارت کشوربه تاریخ 28/12/89 درحربه ای تکراری ضمن تشکیل ترکیب اعضای شورای جدید اقدام به انحلال شورای فعلی شهرشیرود کرد. آنطورکه پیداست حضرت صاحب کمال دراین مدت بس طولانی به جای اندیشیدن به کم وکیف کارهای مردم ورفع توقعات به حق آنان، با طرح وبرنامه ازپیش تعیین شده ولابی های سیاسی تصمیم به انحلال شورای شیرود گرفته واین مهم را یکی ازوظایف قانونی خود قلمداد کرده است.

نگارنده ضمن آنکه روش مذکوررا فرصت سوزی دانسته اعلام می دارد، امروزاتحادی شکل گرفته که با سلاح انتقاد وتخریب وبداخلاقی سیاسی با بکارگیری قدرت چند جانبه ورایزنی های بسیارسعی درحق نمایی مظلومانه دارد. براستی این اقدام حق جویانه را چه کسی پاسخگوست وبه صحت وسقم آن خواهد پرداخت. آیا بالاترازمرجع قانونی دیوان عدالت اداری کشوربه جزاحکام حکومتی که ازسوی مقام معظم رهبری درمواقع لزوم اجرایی می شوند، بازهم محکمه ای هست که دراین شرایط تلخ وبغرنج که برای شهروندان محترم شیرود بوجود آمده است ، با شناخت کامل ازماهیت موجود ، این دعاوی خلق شده را به درستی فیصله دهد؟!

بی شک آنان که تا به اینجا پیش رفته اند شاید درحرکتی بدیع نیزبتوانند مشابه آن مرجع خلق کنند.! بگذریم باید ازجبهه گیری شورای فعلی دربرابراین رای وتبعات آن که دامن گیرشهروندان می شود، نیزسخن گفت. زیرا اعضای قانونی شورای شهرشیرود درپاسخ به اقدام نخست مدعیان ضمن شکایت به مراجع ذیصلاح وطی مراحل قانونی رای دادگاه دیوان عدالت اداری برابرتایید هیئت حل اختلاف مرکزی وزارت کشورقانونی شناخته شده وپس ازآن مشغول به انجام امورخدمت رسانی به مردم شدند. البته همانطورکه مردم درجریان امرقراردارند واشاره شد ، این شروع فرجام خوشی نداشته وبازدردایره تسلسل بدرفتاری های سیاسی گرفتارآمده است. چراکه مدعیان کسب کرسی شورای شهرشیرود اینباربا تغییرابزارمیدان قدرت خویش ازمعاونت پارلمانی به معاونت سیاسی والبته حضوردوباره وناخواسته فرمانداری ویژه تنکابن با تحت فشارقراردادن مسئولان ذیربط شورای رسمی وقانونی شهرشیرود را منحل اعلام کردند تا شورای جدید به روی کارآید. اعتراف می کنم اقدام آنان جای تبریک دارد ، چون این اتفاق نادروباورنکردنی درسایه دولتمردی رخ می دهد که روزی درکمال دانایی وسلامت حکم ابقای ترکیب شورای فعلی را براساس رای صادره ازدیوان عدالت اداری کشورامضا کرده بود اما اینک با چرخشی 180 درجه ، البته ناخواسته انحلال همان شورا را برخلاف میل باطنی خود اعلام می کند. خرده مگیرید این همه ازصدقه سرطنزتلخ زمانه است که هرازگاهی دامنگیرمردم شیرود می شود، زیرا این شخصیت والامقام برابرصورتجلسه ای سفید که پس ازپایان مراسم تودیع ومعارفه اعضای شورای شهرشیرود بی آنکه حتی نام خدا درسربرگ آن ذکرشود وبرروی کاپوت اتومبیلی درمحوطه ساختمان شورا امضا می شود که البته ازنگاه نافذ دوربین رسانه ها پنهان نماند ، ناچارا تسلیم امرمافوق می شود. پس طی نامه ای که درتاریخ 24/1/90 رونوشت آن به همه ادارات شهرستان تنکابن ارسال می شود، ازمسئولان می خواهد شورای معرفی شده رابه رسمیت شناخته وبا آن همکاری کنند. اما ازآنجایی که اعضای شورای فعلی به پاس دفاع ازحقوق مردم وخویشتن ، خود را محق دانسته طی نامه ای اعلام کردند این شورا به موجب ابلاغ صادره ازسوی فرمانداری محترم تنکابن مورخه 21/11/87 و رای صادره ازسوی هیئت حل اختلاف مرکزی وزارت کشورمورخه 27/10/88 وآرای صادره شعبه24 دیوان عدالت اداری به تاریخ 11/6/88 وشعبه 25 مورخه 8/4/89 بعنوان شورای قانونی شهرشیرود بوده وتاکنون هیچ یک ازمراجع ذیصلاح یاد شده حکمی مبنی برانحلال این شورا صادرنکرده است. لذا اقدامات فرمانداری محترم تنکابن به تبعیت ازنامه معاونت محترم سیاسی وزارت کشوروجاهت قانونی نداشته ونتیجه ای جزبی ثباتی برای این شهرهمچون اقدامات سال گذشته آن فرمانداری نخواهد داشت . با این وجود شورای فعلی با عنایت به جایگاه قانونی خود وحمایت مسئولان با اقتدارجهت خدمت به شهروندان به فعالیت خود ادامه می دهد.

بنابراین پایان سناریوی مسئولان ومدعیان شورای شهرشیرود واقدامات آنان واقعه ای است که می تواند آرامش وجودی مدیریت شهری را زیرسوال ببرد. زیرا شنیده ها حاکی ازاین است که چون اعضای شورای فعلی برحضورقانونی خود اصراردارند وحاضربه ترک دفترشورا نیستند، لذا مقامات ذیربط دراقدامی بدیع دستورداده اند که تا اطلاع ثانوی شورای جدید درمکانی دیگربا نصب تابلوی شورای شهرشیرود فعالیت خود را به صورت رسمی آغازکند! 

باری اگراتفاق مذکوربه خاطرعدم مدیریت صحیح بحران موجود درشهرشیرود شکل گیرد به واقع یک بلبشوی سیاسی اجتماعی وفرهنگی به وجود می آید که تاوان خسارت های آن غیرقابل جبران بوده وبرای همیشه شخصیت شهرشیرود نزدهمگان زیرسوال می رود.  صاحب این قلم یادآورمی شود، گویا آنان که عدالت رابرمبنای استیفای حقوق مردم محترم می شمردند ،اینک معتقد به وجود قواعدی هستند که برترازاداره حکومت جمهوری اسلامی ایران است. آن نیزحکومتی که داعیه برقراری پرچم عدالت امام زمان(عج) را دردنیای امروزاعلام کرده است.

حال ازهمه کسانی که روزی دربرابردستگاه الهی باید پاسخگوی سکوت خود دراین مورد خاص باشند طرح سوال می شود، براستی درکجای این تغییروتحول به اصطلاح قانونی ،رفتارومفهوم اخلاقی مشاهده می شود که با دیدن آن معیارنهایی ، مهرسکوت برلب زده اند. آری گفتن ندارد تنها نهاد صالح برای قانونگذاری ، مجلس نمایندگان خانه ملت است. اما باید اذعان کرد امرقضا واجرای آن به عهده دادگاههاست. پس بگذارید اگرحقی ازکسی یا کسانی ضایع شده است مرجعی که صلاحیت ودانش درک آن را داشته درجهت این امربکوشد. چراکه مشهوراست دستگاهی پایدارمی ماند که اقامه عدل کند ودررفتاربامردم جانب انصاف بدارد. چون قاعده ای راکه مردم با عدالت وانصاف منطبق ندانند هیچ گاه به رغبت اجرا نمی کنند.

سخن به درازا کشید ، درمقام یک روزنامه نگارکه درجغرافیای نامحدودی بدون هیچ گونه خط قرمزی ، نماینده افکارعمومی وبه تعبیری بازوی توانمند مدیران دستگاههای اداری است ؛ یاد آورشده مسئولان محترم شهری، استانی وکشوری برای حفظ حرمت ها وایجاد آرامش اجتماعی به شعورسیاسی مردم منطقه احترام گذاشته وبیش ازاین اجازه ندهند بارروانی مشکلات فعلی وپیش آمده باعث هرج ومرج طلبی وآشوب شود. چراکه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ، طبق دیدگاه اسلام حکومت برخاسته ازموضع طبقاتی وسلطه گری فردی یاگروهی نیست بلکه تبلورآرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکراست که به خود سازمان می دهد تا درروند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی یعنی حرکت به سوی الله بکشاند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390ساعت 20:28  توسط هوشنگ امیدی   | 

اولتیماتوم فرمانداررامسردرنخستین جلسه شورای اداری سال جهاد اقتصادی

 اولتیماتوم فرمانداررامسردرنخستین جلسه شورای اداری سال جهاد اقتصادی

مسئولان باید با نگاهی منطقی توام بااحترام درحل مشکلات مردم گام بردارند

 رامسر- هوشنگ امیدی :

نخستین نشست شورای اجرایی شهرستان رامسردرسال نود که به تدبیررهبرمعظم انقلاب به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است باحضورمحمدصالح رضاخانی فرمانداروسایرمدیران دستگاه های اداری شهرستان برگزارشد.

دراین نشست اداری که بنا برتکریم واحترام به ارباب رجوع خارج ازساعت اداری عصرسه شنبه بیست وسوم فروردین ماه درآمفی تئاترهتل بزرگ رامسرانجام گرفت، محمد صالح رضاخانی با اعلام اینکه شهرستان رامسرسالانه به لحاظ ویژگیهای جغرافیایی ودارا بودن اماکن توریستی وتفریحی متنوع ، میزبان گردشگران بومی وخارجی است، گفت: باتوجه به برنامه ریزی واقدامات ستاد تسهیلات سفروحضورهماهنگ مسئولان پرتلاش وهمیاری مردم دربخش های مختلف، ضمن اینکه میزبان شایسته ای برای مهمانان گردشگربودیم ؛ به پاس این مهم وتلاش شبانه روزی همکاران ازجمله مسئولان شهرداری وفرماندهی محترم نیروی انتظامی ودیگرمسئولان ، شهرستان رامسربه عنوان چهارشهربرتراستان درخصوص ارائه خدمت رسانی به مسافران وفراهم کردن اسباب ماندگاری بیشترگردشگران انتخاب شد.

وی درادامه به دوموضوع انقلاب اسلامی ونقش مردم درتداوم انقلاب اشاره کرد وافزود: نگاه مسئولان دستگاه های اداری دربرابراین دوموضوع باید واقع بینانه ومنطقی بوده ودراین راستا اگرمردم برای رفع مشکلات خود به دستگاه ها ی اداری مراجعه می کنند ضمن اینکه باید مورد احترام قرارگیرند همچنین بایستی دراسرع وقت به کارآنها رسیدگی شود.

فرمانداررامسرعملکرد مدیران شهرستان رامسررا درراستای تعالی انقلاب ورسیدن به اهداف مورد نظراعلام کرد واظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران مرهون خون شهدا وایثارگریهای جوانان این مرزوبوم است که معمارکبیرانقلاب اسلامی آن را بزرگترین معجزه قرن بیستم با رویکرد اسلامی وبرگرفته ازدین مبین اسلام دانست. با چنین نگاهی همه ما به شهدا وبنیانگذاران انقلاب مدیون هستیم. بنابراین هراقدامی که دربرنامه های اجرایی ادارات شکل می گیرد بایستی به منظوررشد وتعالی انقلاب وکسب رضایت مندی مردم وادای دین به آنها باشد.

محمدصالح رضاخانی گفت: برخلاف کارشکنی های استکبارجهانی وتحریم های گوناگون درمقاطع حساس انقلاب ، خوشبختانه انقلاب ایران با تکیه بردانش بومی وحضوردانشمندان متعهد با شادابی کامل درمسیررشد وبالندگی روزافزون قرارگرفته است وهمگام با کشورهای مدعی درزمینه های علمی ، پژوهشی ، پزشکی وهسته ای سرآمد منطقه بوده وبه عنوان یک رقیب بزرگ توطئه های تمامی دشمنان را نقش برآب کرده است. مسلما این طراوت حضورازبرکت وجود مردم ولایتمداروبابصیرت بوده که روزی امام راحل (ره) ازآنان به عنوان ولی نعمت انقلاب یاد کرد. اگربرای این ملت هرکاری انجام دهیم بازهم کم است. بنابراین ازحق نگذریم وبه پاس تکریم ارباب رجوع که خود نیزیکی ازهمین مردم هستیم دراسرع وقت دراقدامی جهادی با تمام وجود به مشکلات آنان رسیدگی کنیم که خیردنیا وآخرت درهمین امرمهم وانسانی است.

وی دربخش دیگری ازسخنان خود با انتقاد ازنحوه مکاتبات وتعاملات اداری برخی مدیران شهرستان ، گفت: متاسفانه برخی ازمسئولان درمکاتبات اداری مراتب مدیریتی را درحد محول رعایت نمی کنند. همین امردراموراجرایی باعث زیرسوال بردن پاره ای روابط کاری خواهد شد که باید مرتفع شود.

بالاترین مقام عالی دولت درشهرستان رامسرهمچنین خواستارپیگیری مجدانه مسئولان دستگاه های شهرستان درخصوص سرنوشت مصوبه های سفرهای اول ودوم وسوم هیئت دولت به شهرستان رامسرشد وازمدیران مربوطه درخواست کرد برای جذب اعتبارات وتخصیص بودجه مدنظرتلاش کنند.

وی درپایان سخنان خود با اشاره به اینکه مشکل بلواردریای رامسربیش ازآنکه بارقضایی به همراه داشته ، تبعات روانی برای شهرستان به همراه خواهد داشت؛ خاطرنشان کرد: این مشکل همچنان پابرجاست ورضایت مالک کسب نشده است  اما برای پیشگیری ازبروزمشکلات احتمالی ورضایت مندی شهروندان فرصت خواسته شده تا دراسرع وقت به صورت کلی به این موضوع رسیدگی شود.

شایان ذکراست دراین مراسم پیش ازفرماندار، سرهنگ صادق حمیدی فرماندهی سپاه ناحیه رامسرطی سخنانی پیرامون عملکرد راهیان نوروسالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل ، چنین گفت: فرایند برگزاری اردوهای راهیان نوریکی ازبرنامه های فرهنگی بسیج است که هرساله به منظورارج گذاری به ساحت مقدس شهدا ومعرفی ارزشهای دوران دفاع مقدس طراحی واجرا می شود.

وی افزود: امروزدرعصری قرارگرفته ایم که دشمنان نظام با دسیسه های فراوان سعی دربرهم زدن معادلات انقلاب دارند هرچند تابه امروزناکام مانده اما باید دانست که امروزآتش فرهنگی دشمن بدترازآتش توپ وتانک درروزهای جنگ است ولازم است با اجرای برنامه راهیان نوروبرگزاری مطلوب ساگرد ارتحال امام راحل (ره) واعزام کاروان های مردمی به مناطق جنگی ضمن زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدا ورشادت های ایثارگرانه آنان ، نسل جوان را برای همیشه با تفکربسیجی ونقش محوری امام درهدایت انقلاب ، آشنا سازیم.

سرهنگ حمیدی دربخش پایانی سخنان خود به برگزاری نخستین یادواره شهدای جنگل دالیخانی رامسراشاره داشت وخاطرنشان کرد: این مراسم در19 خردادماه با حضوراستاندارمحترم مازندران ودیگرمسئولان استانی وشهرستان درمکان شهادت آنان که ناجوانمردانه ترورشدند، برگزارمی شود. 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390ساعت 10:59  توسط هوشنگ امیدی   | 

انحلال شوراها در حیطه وظایف نماینده مجلس ومعاون سیاسی وزار ت کشور نیست

پردل رئیس شورای اسلامی شهر شیرود:

انحلال شوراها در حیطه وظایف نماینده مجلس ومعاون سیاسی وزار ت کشور نیست

بیش از دو سال مصوبه هیئت  محترم دولت در خصوص پیوستن روستاهای هجده گانه و تشکیل  شهر شیرود می گذرد و در این مدت از عمر کوتاه  شورا و شهرداری شیرود علی رغم بروز چالش های بسیار که عمدتا از سوی نماینده محترم مردم در خانه ملت دیده شد ،شورای شهر و شهرداری به موفقیت های بسیاری دست یافته اند و در همین راستا مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شیرود به گفته استاندار محترم مازندران از شهرداری های موفق استان بشمار میرود.

همانطور که در سطور بالا پیشتر ذکر گردید در طول دو سال گذشته مخالفت های مهندس نیکنام بارها ادامه کار شورای قانونی شیرود را دچار خدشه نموده و متاسفانه شاهد بودیم که در این مدت پنج بار لیست اعضای انتصابی از سوی ایشان ارائه گردیده است.و این امر خود به شائبه تفکرات غیر منطقی آقای نیکنام بیشتر دامن میزند ، چراکه اگر استدلال ایشان مبتنی بر واقعیت و نص قانون بود نباید در 5 لیست جداگانه نام افراد متفاوتی بچشم می خورد .

 در ادامه همین روند اخیرا از سوی معاونت سیاسی وزارت کشور  نامه ای  به استانداری مازندران در جهت انحلال ترکیب فعلی شورای اسلامی شهر شیرود ارسال شد با توجه به اینکه معاونت سیاسی وزارت کشور بعنوان متولی امر شوراها نبوده و انحلال شوراها در حیطه اختیارات آن مقام نیست ، اعضای شورای شهر شیرود این نامه را غیر قانونی تلقی کرده و  اعلام میدارد نامه صدر الذکر از نظر حقوقی دارای وجاهت نمی باشد.

محمد پردل نامدار ریاست شورای اسلامی شهر شیرود با بیان این مطلب و در ادامه سخنان خویش افزود: پس از تشکیل شورای تامین به ریاست مشایخی معاونت محترم استانداری و فرماندار ویژه تنکابن ،طی جلسه ای اعضای پیشنهادی مهندس نیکنام جهت عضویت در شورا فرا خوانده و احکامی در اختیار ایشان قرار داده شد.و متعاقب آن در روز سه شنبه مقارن ساعت یازده و چهل دقیقه خودروی حامل زرودی معاونت ، بهمراه کارشناس فرمانداری در امور اجتماعی و علی قربانی نماینده منتصب مهندس نیکنام در شورای اسلامی شیرود مراجعه و تقاضای ورود به محوطه ساختمان شورا را داشتند که از ورود ایشان توسط ریاست شورای اسلامی  ممانعت بعمل آمد.

رستم زرودی معاونت فرمانداری تنکابن .در حضور اعضای شورای اسلامی و تنی چند از خبرنگاران و جمعی از مردم که بصورت خود جوش در محل شورای حضور داشتند ،خطاب به  پردل ریاست شورا ی شهر شیرود گفت: ما به دستور فرماندار تنکابن برای ابلاغ نامه وزارت کشور در جهت انجلال شورا به این محل آمده ایم محمد پردل ریاست شورا در پاسخ به معاونت فرماندار گفت: نامه مذکور و صورتجلسه متعاقب آن از لحاظ قانونی فاقد هر گونه وجاهت بوده و متاسفانه از پذیرش درخواست شما معذوریم.

همزمان با ترک خودروی اعزامی بمقصد  فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن ، به دعوت شورای اسلامی شیرود جلسه مصاحبه ای با خبرنگاران رسانه های گروهی در دفتر شورا تشکیل گردید.

رییس شورای اسلامی شهر شیرود در مورد صدور چنین دستوری از سوی معاونت سیاسی وزارت کشور گفت : بر اساس قانون ،شوراهای اسلامی زمانی منحل می شوند که مرتکب تخلف در انجام  وظایف ذاتی خود شده باشند و در این صورت بنا به پیشنهاد هییت حل اختلاف استان و تصویب هییت حل اختلاف مرکزی برکنار می شوند ، که تا این لحظه خوشبختانه شورای اسلامی شیرود دچار اینگونه مسایل نشده است و البته اگر چنین حکمی از سوی هییت مرکزی حل اختلاف شورا ها در صورت تخلف ما اعضای شورا صادر شده باشد با جان ودل در چارچوب قانون می پذیریم .

وی افزود: بدیهی است چنانچه  در جهت تضعیف شورا و شهرداری و حقوق شهروندان نیز  اقداماتی ملاحظه گردد،  وظیفه خود د انسته تا با مراجعه به مراکز  ذیصلاح و قانونی اقدا مات لازم معمول گردد.

پردل افزود: متاسفانه  مهندس نیکنام نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی ، نقطه نظرات منفی خود را نه تنها برای شهر شیرود بلکه در دیگر شهرستانهای منطقه در خصوص مسئولین مختلف ابراز داشته اند ، و به نظر می رسد با پی گیری هایی که ایشان در مورد انحلال شورای اسلامی شهر شیرود دنبال کرده اند ، بدنبال افرادی هستند که از فرمایشات ایشان پیروی کنند

ریاست شورای شهر شیرودخاطر نشان ساخت : جا دارد تا نماینده محترم مردم شهرستانهای عباس اباد ، تنکابن و رامسر در خانه ملت  نگاهی به کارنامه عملکرد نماینده های پنجم ،ششم و هفتم داشته باشند و بدانند که وظیفه نماینده چیست؟علی رغم اینکه در ان سالها روستاها به شکل امروزی به شهر بدل نشده بود برای برخی از دشواری ها و مشکلات تلاشهای زیادی را انجام داده و امروز ثمرات این تلاتشها را به وضوح می توان دید.

رئیس شورای اسلامی شهر شیرود  تصریح کرد : ترکیب فعلی شورای اسلامی شیرود  کاملا در چهارچوب قانون فعالیت کرده و شورایی نیست که برای کسی سهم قایل شود. در طی دو سالی که از عمر شورای اسلامی شهر شیرود می گذرد مکاتبات زیادی را در خصوص مشکلات شهر با نماینده محترم انجام دادیم و بارها از  وی تقاضای نشست داشتیم ولی متاسفانه تاکنون هیچ گونه جواب مثبتی در یافت نکردیم. و ایکاش مهندس نیکنام این همه وقتی را که در جهت انحلال شورا صرف کردند ، در خصوص حل مشکلات مردم این شهر هزینه می کردند  زیرا بیش از 50 درصد مردم شیرود از نعمت آب آشامیدنی سالم محروم  بوده و شیرود که شهری نوپا است با این مشکلات متحمل ضررهای زیادی شده است و چه بسیار سرمایه گذارانی که برای سرمایه گذاری آمدند اما با شنیدن این حاشیه ها ، سرمایه گذاری در این شهر را ریسک دانسته و انصراف خود را اعلام داشتند.

 وی خاطر نشان کرد: هییت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور و شعبه 24 و 25 دیوان عدالت اداری (عالیترین مرجع تصمیم گیری )با صدور رایی محکم  ، قانونی بودن این شورا را تایید کرده و ادامه فعالیت آن را بلا مانع دانستند و جای بسی تاسف است که نماینده مجلس شورای اسلامی منطقه ، رای هییت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور و دیوان عدالت  اداری را پذیرا نبوده و این خود بنوعی قانون گریزی محسوب می شود.

محمد پردل نامدار رییس شورای اسلامی شیرود در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: غلامرضا مشایخی معاونت استاندار و فرماندار ویژه از بدو تاسیس شورای شهر شیرود تا کنون از هیچ مساعدتی در راه توسعه شهرذ شیرود فرو گذار نکرده و درجلساتی که با برخی از روسای ادارات در شیرود برگزار گردیده است فعالانه بهمراه معاونت محترم فرمانداری شرکت داشته اند  در پی گیری مشکلات شهر کمک حال ما بوده اند . جا دارد تا از زحمات آن بزرگواران صمیمانه تقدیر و تشکر خود نمائیم .

    در پایان سخنان خود ضمن اعلا م رضایتمندی مردم از عملکرد شورا و شهر داری شیرود بیان کرد: شورای اسلامی شیرود با تلاش مضاعف توانست در طی دو سال گذشته جایگاه خوبی را در استانداری مازندران برای خود رقم بزند و همچنین اقدامات عمرانی قابل توجهی را برای شهر انجام داده است و علیرغم همه مشکلات که وجود دارد و کار کردن را بسیار مشکل می سازد ، اما تلاش شبانه روزی اعضای شورا در جهت رفع مشکلات شهر ادامه دارد و انتظار می رود که مردم شریف شیرود کاستی ها را بحساب  اعضای شورا نگذارند بلکه بحساب نماینده خود در خانه ملت گذاشته زیرا وی بجای اینکه در طی دو سال گذشته بعنوان یک مسئول خدمتگزار در خدمت مردم و در کنار شورا قرار بگیرند متاسفانه در نقطه مقابل شورای اسلامی شهر شیرود قرار گرفتند.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390ساعت 10:58  توسط هوشنگ امیدی   | 

تله کابین رامسرنمادی ازاراده ایرانی دردل طبیعت روحنوازمازندران است

 تله کابین رامسرنمادی ازاراده ایرانی دردل طبیعت روحنوازمازندران است

رامسر- هوشنگ امیدی:

با وجود آنکه بسیاری ازجاذبه های طبیعی ، تفریحی وتوریستی شهرستان رامسرازنظرگردشگران پوشیده مانده است اما بدون شک این شهرزیبا ودل انگیزیکی ازمعروفترین ومحبوب ترین نقاط تفریحی ایران بوده که هرساله میزبان بسیاری ازگردشگران داخلی وخارجی است.

مجتمع رفاهی تفریحی شهرسبزرامسر، پروژه ساخت وتوسعه تله کابین رامسردرسال 83 با هدف دمیدن خونی تازه دررگ های حیاتی گردشگری منطقه ، پس ازتحقیقات مقدماتی وانتخاب بهترین مسیرخط تله کابین وبرنامه ریزی توسعه پایداربا هدف حفظ محیط زیست ، ایجاد اشتغال وارتقاء کیفی وکمی صنعت گردشگری ملی آغازشد. دشورای ساخت ایستگاه بالای تله کابین ومسیرخط یک باهمدلی دست اندرکاران این پروژه ملی ومسئولان ذیربط مغلوب دستان پرتوان ایرانی شد وسرانجام خط تله کابین رامسردراردیبهشت ماه سال 1387 با حضورجمعی ازشخصیت های اداری ومردمی منطقه به بهره برداری رسید.

گفتنی است ، خط تله کابین رامسربا سرعت 3 متربرثانیه، مسیر2000 متری را در12 دقیقه طی می کند وتا ارتفاع750 و950 متری بالا رفته تا سختی صعود ازصخره های رفیع البرز، را به سفری آسان و دلچسب تبدیل کند. درچنین شرایطی آفتاب طلایی وشن های ساحلی دریای شمال توسط تله کابین رامسربه گذاری فرحبخش درجنگلهای زیبای مه گرفته ارتفاعات سماموس پیوند خورده تا جای پای اراده ایرانی درصنعت توریسم جهانی درخشان شود.

این گزارش می افزاید: زیبایی های دیگراین پروژه منحصربفرد ضمن آنکه روحنوازاست خواه ناخواه لذت سفروماندگاری درمنطقه را برای گردشگران بومی وخارجی دوچندان می کند. زیرا درمجتمع رفاهی تفریحی شهرسبزرامسرعلاوه برخط تله کابین ، طرحهای دیگری نظیرپروژه های اقامتی وتفریحی ، رستوران های مدرن وبین المللی ، کافی شاپ های زیبا وشهربازی بزرگ منطقه با دستگاه های پیشرفته درمحیطی متنوع ازچشم اندازهای تجاری ، فروشگاهی ورفاهی تدارک دیده شده است.   

پیست کارتینگ ، پیست باگی ، زمین بازی پینت بال ، کلوپ دریایی وجت اسکی نیزازدیگرطرح های ورزشی تفریحی مجموعه است که تا به امروز افتتاح شده است. همچنین تفرجگاه های زیبا ، آب نمای موزیکال ، آب نمای آب وآتش ، پارک جنگلی ایل میلی وآلاچیق های ساحلی نیزفرصت مغتنمی برای گذران اوقاتی شیرین است. از دیگرجاذبه های بی نظیراین مجموعه می توان به بزرگترین شهربازی مدرن شمال ایران درآن اشاره کرد که درزمینی به مساحت 2 هکتاراحداث شده است.

گزارش مذکوراضافه می کند: مجتمع رفاهی وتفریحی شهرسبزرامسربا هدف بهره مندی بیشترگردشگران ازطبیعت بکرجنگلهای سرسبزکوهستانی اقدام به احداث دهکده زیبای جنگلی با کلبه های مجهزبه امکانات کامل رفاهی وسوئیت های اقامتی(وی آی پی) دریکی اززیباترین نقاط سایت کوهستانی کرده است به این امید که یکی ازبهترین ودل انگیزترین نقاط اقامتی ایران را دراختیارگردشگران قراردهد. اینجاست که می توان مدعی بود، مجموعه شهرسبزرامسریکی ازمدرنترین مجموعه های تفریحی ایران است که با دیدگاهی جامع برپایه اصول مدیریت جهانی ساخته واداره می شود. چراکه این مجموعه دراولین سال بهره برداری (89) به پاس رعایت معیارواستاندارهای جهانی موفق به دریافت جایزه مدیریت کیفیت ازشرکت (جی آی سی) انگلستان می شود.

براین اساس معماری مدرن ومنطبق با محیط زیست ، رعایت اصول علمی وفرهنگ اصیل وارزش نهادن به هرایرانی به عنوان مالکان اصلی زیبایی های این سرزمین ، پایه های ساخت وتوسعه شهرسبزرامسراست که توانسته با قلب وروح گردشگران ارتباطی صمیمانه برقرارکند.

شایان ذکراست ، طرح جامع توسعه گردشگری این مجموعه شامل پروژه های عظیم وبی نظیردیگری ازقبیل احداث وتوسعه یکی ازبزرگترین مجموعه های فراساحلی ایران ، اسکله دریایی ، سالن همایشها ونمایشگاهی ، سینما 4 بعدی ، باشگاه بولینگ ، باشگاه هوانوردی وهتل کوهستانی- دریایی است که با تکمیل هرچه سریعترآن سیرتحول وپیشرفت منطقه درجاده هموارتوسعه پایدارشکل خواهدگرفت.    


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390ساعت 10:57  توسط هوشنگ امیدی   | 

ابرازرضایت مديرعامل شركت فرودگاهها از روند اجرايي پروژه هاي فرودگاه رامسر

 

 

ابرازرضایت مديرعامل شركت فرودگاهها از روند اجرايي پروژه هاي فرودگاه رامسر

هوشنگ امیدی – رامسر:

ریيس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور پس از بازديد از فرودگاه رامسر از روند اجرايي پروژه هاي اين فرودگاه ابراز رضايت كرد.

به گزارش خبرنگارما بنا براطلاع رسانی  روابط عمومي فرودگاه رامسر، محسن اسماعيلي گفت: توسعه فرودگاه رامسر به عنوان یک كار بزرگ ملي ، نيازمند عزم ملي است.

ریيس هيات مديره شركت فرودگاههاي كشور با اشاره به اينكه با برطرف شدن مشكلات مربوط به آسفالت، اراضي اطراف فرودگاه و موانع پروازي، پروژه تطويل باند فرودگاه در تاريخ مقرر به بهره برداري مي رسد، افزود: اين پروژه در آينده از حمايت مالي بيشتري برخوردار خواهد شد.

اسماعيلي ضمن تشكر از همه دست اندركاران اين پروژه گفت: هيچ پروژه اي در فرودگاههاي كشور حتي در فرودگاه امام خميني"ره" از حساسيت و دقت عمل و حجم كار پروژه فرودگاه رامسر برخوردار نيست.

وي با تاكيد بر اينكه فرودگاه رامسر جزو زيباترين فرودگاههاي كشور است و ریيس جمهوري آن را به مردم رامسر و تنكابن هديه داده است ابراز اميدواري كرد پروژه هاي اين فرودگاه تا قبل از هفته دولت در سال 90 به پايان برسد.

ریيس هيات مديره شركت فرودگاههاي كشور در اين بازديد از مديركل فرودگاههاي استان مازندران ، ریيس فرودگاه رامسر و فرماندار اين شهر قدرداني كرد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390ساعت 10:56  توسط هوشنگ امیدی   | 

محمدرسول حیدرپورمدیرآموزش وپرورش شهرستان رامسر:

 محمدرسول حیدرپورمدیرآموزش وپرورش شهرستان رامسر:

جهاداقتصادی دارای ابعادی فرهنگی اجتماعی واقتصادی است

رامسر- هوشنگ امیدی :

سومین جشنواره تکریم دانش آموزان ، فرهنگیان وبرگزیدگان شهرستان رامسر، حایزین رتبه های استانی وکشوری به همت مدیریت وشورای آموزش وپرورش این شهرستان ومشارکت ادارات ونهادهای دولتی وخصوصی برگزارشد.

به گزارش خبرنگارما، دراین مراسم که با حضورمعاون آموزش متوسطه نظری اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران ، فرماندار، شهردار، فرماندهی سپاه ، اعضای شورای شهروجمعی ازفرهنگیان ودانش آموزان برترشهرستان رامسربرگزارشد، مصطفی عابدی طی سخنانی ضمن ابرازخرسندی ازاینکه درجمع فرهیختگان جوان دانش آموزودست اندرکاران آموزش وپرورش رامسرقراردارد، گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری درسالهای اخیربه دستگاه آموزش وپرورش توجه ویژه داشته وبراین مبنا بحث تحول بنیادین درساختاراین نهاد فرهنگی آموزشی وتربیتی را به صورت اصولی مطرح فرمودند براساس آن مسئولان مربوطه تاکید داشتند علاوه برایجاد تحولات ساختاری درامرآموزش وپژوهش به منظوردستیابی به اهداف متعالی همچنین به تربیت اسلامی وانسان ساز نیزتوجه ویژه اعمال شود.

وی افزود: خوشبختانه به پاس توجه به ابعاد تحول اساسی درفرایند وزارت آموزش وپرورش ، این نهاد درسالهای اخیرتوانسته است دربخش های گوناگون اعم ازعلوم قرآنی ، معارف اسلامی وپژوهش های علمی به موفقیت های قابل توجهی دست یابد. باید دانست این آغازراهی است که می تواند تکلیف اصلی آموزش وپرورش به حساب آید ودررسیدن به اهداف اصلی کمک شایانی بکند.

معاون آموزش متوسطه نظری اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران درادامه خاطرنشان کرد: امروزه با توجه به تحولات اساسی درنظام سنتی آموزش وپرورش ورویکرد جدید که همزمان به تعلیم وتربیت وانسان سازی نظردارد نظام نوینی روی کارآمده که یکی از برنامه های آن شناسایی استعدادهای شاخص وهدایت آنهاست. اگربخواهیم این مهم درکشورنهادینه شده وپیشرفت آینده کشور، تضمین شود ، لازم است سکانداران فرهنگی کشوربا یک اقدام جهادی ضمن شناسایی مشکلات وموانع پیش رو؛ مسیرتوسعه پایدارجامعه رافراهم کنند.

مصطفی عابدی با اشاره به موفقیت های اخیرتیم دانش آموزی پژوهش سرای فریدونکناروراهیابی به مسابقات جهانی رباتیک ترکیه ، اذعان داشت: این حضوربین المللی وموفقیت های مشابه درسطح کشورنشان ازخلاقیت ، ابتکارونوآوری دانش آموزان استان دارد که با پشتکاروتلاش بسیاروتوکل به خدا توانسته اند اسباب سربلندی خود ودستگاه آموزش وپرورش مازندران را به شایستگی فراهم کنند، به طوریکه هم اینک اداره آموزش وپرورش استان درسطح کشورمقام سوم را ازنظرعلمی فرهنگی وهنری به خوداختصاص داده است.

وی درپایان با اعلام اینکه ازدانش آموزان مبتکروخلاق حمایت خواهد شد ، خاطرنشان کرد: حال که نهاد آموزش وپرورش توانسته است با ایفای نقشی سازنده مراحل توسعه وپیشرفت روزافزون نسل جوان وآینده سازکشورمان را فراهم سازد لازم است دیگردستگاه های اداری ومردمی به کمک این دستگاه ارزشی آمده تا مقدمات تفکرمهندسی فرهنگی واجتماعی جامعه را با تکیه بردانش بومی وملی مهیا کند. 

گفتنی است پیش ازمعاون آموزش متوسطه اداره کل مازندران ، محمد رسول حیدرپورمدیرآموزش وپرورش شهرستان رامسربا اشاره به اینکه امروزنهاد تحت امروی ضمن برگزاری پنجمین جشنواره مدرسه یاران وسومین همایش بزرگداشت دانش آموزان وفرهنگیان موفق درعرصه های مختلف میزبان چهره های برترفرهنگی شهرستان بوده است، گفت : یکی ازمفاهیم وپدیده هایی که درهرجامعه وجود دارد، موضوعات مربوط به ارزشهای فردی واجتماعی است که ازاهمیت خاصی برخوردارهستند . برماست برای دستیابی به این ارزشها که می توانند درپیشرفت آینده کشورنقش موثری ایجاد کنند همواره تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: مسلما برای رسیدن به ارزشهای فردی واجتماعی وتوسعه آن ابزارهایی نیازاست که خوشبختانه جوامع انسانی ازوجود آن بهره مند هستند. بنابراین سایردولتمردان به منظورپیشرفت همه جانبه کشورها تمایل دارند درابعاد مختلف فرهنگی ، اقتصادی، علمی وپژوهشی با شناخت وبکارگیری ابزارهای موردنیاز، بستررشد وبالندگی کشوررا که قطعا ازبطن آموزش وپرورش آغازمی شود، برای نسل نوآورخود میسرکنند.

محمد رسول حیدرپوربا اشاره به اینکه درگذشته دانشمندان معتقد بودند اگرکشوری خواستارپیشرفت همگانی بود ، برآورده شدن نیازخود را درتامین منابع طبیعی می دید، یادآورشد: امروزه برروی این نظریه خط بطلان کشیده شده وهمه صاحب نظران به این مهم دست یافته اند که تنها را توسعه وپیشرفت یک کشور، دراختیارداشتن نیروی انسانی خلاق ومبتکراست . براین اساس اگرجامعه ای دارای چنین نیروهای متخصصی باشد به طورقطع یقین می تواند ضمن فراهم کردن رفاه خود وهموطنان ، بهترین ها را برای کشورش نیزبه ارمغان آورد.

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان رامسرافزود: باید دانست جامعه ای می تواند به این مهم دست یابد که مردم ودولتمردان آن برای علم ودانش ورسیدن به موفقیت های علمی وپژوهشی دریک کلام ارزش واعتبارقائل شوند. برهمین مبنا آموزش وپرورش رامسرضمن ارج گذاری ازکسانی که درمیادین ومسابقات علمی ، فرهنگی وکنکورسراسری توانسته اند موفقیت های علمی کسب کنند اینک درمراسمی تحت عنوان یک جشنواره تقدیروسپاسگزاری می کند. چون اعتقاد ما براین است که ارتقای پایه های فرهنگ وعلم کشورمان درابعاد گوناگون به دست همین دانش آموزان خلاق شکل می گیرد.

 وی بااشاره به اینکه جهاداقتصادی تنها به مسائل اقتصادی وتولیدی اختصاص ندارد، تاکید کرد: اقتصاد دارای ابعاد وبخش های مختلفی است که دراین میان تولید تنها یکی ازبخش های اقتصاد محسوب می شود.  همه ما درهرزمینه ای که فعالیت می کنیم می توانیم برمبنای توجه به مفهوم پیام ارزشمند رهبرانقلاب ، حرکت جهادی انجام دهیم.  

حیدرپوردرپایان خطاب به دانش آموزان ودست اندرکاران آموزش وپرورش رامسر، اظهارداشت: انسان دارای دوظرف علمی ودینی است که برای رسیدن به کمال مطلوب هردوبخش باید تکمیل شوند. اگرهمه ما به خصوص دانش آموزان به این دوبخش حیاتی وضروری توجه اکید داشته باشیم مسلما انتظارات مقام معظم رهبری ودیگربزرگان را درحد ایده آل برآورده می کنیم.  

شایان ذکراست درپایان این مراسم ضمن اینکه از«ربات بذرپاش هوشمند» که توسط دانش آموزان دختررامسری اختراع وثبت شده بود، پرده برداری شد با اهدای لوح سپاس به مخترعین آن ؛ ازسایربرگزیدگان موفق شهرستان رامسر تقدیروقدردانی به عمل آمد.

  


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390ساعت 10:55  توسط هوشنگ امیدی   | 

برگزاری جلسه اداری آموزش وپرورش رامسربا محوریت تکریم مقام معلم

برگزاری جلسه اداری آموزش وپرورش رامسربا محوریت تکریم مقام معلم

رامسر- هوشنگ امیدی :

نخستین جلسه شوراری آموزش وپرورش شهرستان رامسربا مدیریت جدید درسال نود با محوریت تکریم وبزرگداشت مقام معلم وهمچنین ارائه گزارش عملکرد این اداره فرهنگی درتعطیلات نوروزی برگزارشد.

به گزارش خبرنگارما، دراین جلسه که با حضورفرماندارمحمدصالح رضاخانی ، محمدرسول حیدرپورمدیریت آموزش وپرورش وجمعی ازمسئولان اداری واعضای این شورا برگزارشد؛ فرمانداررامسرضمن تبریک سال نو، با اعلام اینکه اساسی ترین نهاد فرهنگی وتربیتی کشوراداره آموزش وپرورش است، گفت: هرچند اداره آموزش وپرورش تلاش می کند وظیفه اصلی خود را به نحومطلوب انجام دهد اما چون همه نهادهای اداری دربرابراهداف متعالی کشورسهیم هستند لذا تا جایی که امکان دارد دیگردستگاه ها اجرایی بایستی آموزش وپرورش را دراین امرحساس وسرنوشت سازوحیاتی یاری رسانند.

وی افزود: براین اساس ازکلیه دستگاه های اجرایی شهرستان رامسردعوت می کنم درسایر اموربه کمک آموزش وپرورش آمده وبه نیت اینکه درکسب موفقیت های چشمگیراین نهاد سهیم هستند دراین زمینه کوتاهی وغفلت نکنند.

محمدصالح رضاخانی با اشاره به اینکه فعالیت اصلی آموزش وپرورش درامرتعلیم وتربیت خلاصه می شود، یادآورشد: برهمگان آشکاراست که کانون گرم مدارس پایه گذارتمامی موفقیت های نسل جوان کشوراست .البته دراین میان نباید ازتلاش معلمان دلسوزکه با جان ودل زحمت می کشند غافل شد.

فرمانداررامسردربخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: معلمان تاثیرگذارترین عنصرفرهنگی هستند که با کمترین توقع،خدمت بزرگی به جامعه انسانی کشورمان می کنند. ازآنجایی که درآستانه سالروزشهادت فیلسوف عالیقدر، شهید مطهری قرارداریم برخود ودیگرهمکاران لازم دانسته ضمن ارج گذاری به مقام ومنزلت این شخصیت بزرگوار؛ درهمه سطوح توجه وعنایت ویژه را به قشرفرهیخته معلمان شهرستان به جایی آوریم.

شایان ذکراست پیش ازسخنان فرماندار، محمدرسول حیدرپورمدیریت آموزش وپرورش شهرستان رامسربا آروزی توفیق برای سایرهمکاران درسال نود که به تدبیرمقام معظم رهبری به سال جهاداقتصادی نامگذاری شده است، گفت: اداره آموزش وپرورش رامسردرتعطیلات نوروزی سال جدید بااجرای دوطرح اثربخش وموثراسکان مهمانان فرهنگی وطرح مطالعه نوروزی ، ضمن کسب تجربه های مفید روزهای خوبی راپشت سرگداشت.

وی با اشاره به اینکه درطرح اسکان مهمانان فرهنگی نوروزی که از28 اسفند ماه آغازوتا 12 فروردین به طول انجامید، افزود: دراین مدت با بهره گیری از50 مدرسه و378 کلاس درس درسطح شهرستان رامسرتوانستیم میزبان بیش از32 هزارمهمان فرهنگی کشورباشیم. ازاین بابت به جهت میزبانی شایسته ودرخوروهمچنین آمارقابل توجه مهمانان فرهنگی ورضایت خاطرآنان به این موفقیت دست یافتیم تا رتبه نخست استان مازندران را به خود اختصاص دادیم .

محمد رسول حیدرپوراضافه کرد: مسلما این افتخاری است که به کمک سایرمسئولان اداری ومردم فهیم شهرستان رامسرنصیب اداره آموزش و پرورش رامسرشده است.دراین خصوص ازسایرنهادهای اداری، همکاران شاغل درمدارس وشهروندان محترم رامسرقداردانی می کنم.

مدیرآموزش وپرورش رامسردرادامه به طرح مطالعاتی دانش آموزان درتعطیلات نوروزاشاره کرد وگفت: البته این طرح که نخست به ابتکارآموزش وپرورش استان یزد  برگزارشد وسابقه 14 ساله دارد اینک 3سال است دراستان مازندران بااستقبال شایسته دانش آموزان به خصوص دانش آموزدختربرگزارمی شود. امسال درپایگاه هایی که آموزش وپرورش رامسربه این طرح اختصاص داد حدود 70دانش آموزشرکت داشتند که ضمن دراختیارداشتن فضای مناسب برای مطالعه ازامکانات وسرویس دهی شام ،نهاروصبحانه نیزبرخوردارشدند.

وی دربخش دیگری ازسخنان خود به برگزاری جشنواره بزرگداشت مقام معلم دراردیبهشت ماه سال جاری اشاره کرد ویادآورشد: چهارکمیته آموزشی، پژوهشی ، فرهنگی هنری وبرنامه ریزی برای برگزاری جشن هفته معلم اعلام آمادگی کرده اند که پیشنهادات آنان دردست بررسی واقدام است. دراین هفته طبق برنامه ازاین پیش تعیین شده با مشارکت شهرداری ها ودیگرادارات رامسرازمعلمان نمونه شهرستان ، وفرهنگیان پیشکسوت تقدیروقدردانی می شود.

محمدرسول حیدرپوردرپایان با اعلام اینکه اداره آموزش وپرورش رامسرازتاریخ 28 فروردین تا2 اردیبهشت ماه میزبان بیست ونهمین دوره مسابقات قرآنی مرحله استانی است ، خاطرنشان کرد: این دوره ازمسابقات با حضوربیش از 3 هزاردانش آموزدررشته های قرائت ،حفظ ، مفاهیم ، نهج البلاغه ، اذان ، احکام وانشای نمازدراردوگاه شهید میرزا کوچک خان رامسربرگزارمی شود.     

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390ساعت 10:53  توسط هوشنگ امیدی   | 

شب نشینی با شکوه مسئولان برای تشکیل پنجمین ترکیب شورای اسلامی شهرشیرود

هوشنگ امیدی –غرب مازندران :

hoshangomidi@gamil.com

شب نشینی با شکوه مسئولان برای تشکیل پنجمین ترکیب شورای اسلامی شهرشیرود

سکانس یک:

 روز/ داخلی / ساختمان شورای اسلامی شهرشیرود/صبح 14 فروردین ماه

صبح روزیکشنبه چهاردهم فروردین ماه یک هزاروسیصد ونود شمسی آغازروزی خبرسازبرای اصحاب رسانه ، مردم ومسئولان شهرستان تنکابن ودرپی آن مسئولان اداری وعالی مقام استان مازندران بود. دراین روزبخصوص وبه یاد ماندنی درتاریخ سیاسی شهرجوان وتازه تاسیس شیرود ، زادبوم شهید سرافرازخلبان شیرودی ، خبرانحلال شورای اسلامی این شهر؛ تسلیم اعضای فعلی شد. این خبردرحالی ازسوی معاونت سیاسی وزارت کشوربه استانداری مازندران وسپس به شیرود مخابره شد که درطول فعالیت هفده ماهه اعضای شورای اسلامی این شهرهیچ گونه تخلف قانونی ، عرفی ، شرعی واخلاقی ازجانب آنان مشاهده نشده است وبنا برشواهد قانونی وحمایت همه جانبه مردم هرگزخارج ازضوابط وچهارچوب قانون اساسی وتشکل شوراها گام برنداشته اند. درچنین شرایطی اعضای شورای اسلامی شهرشیرود که منتخبین قانونی مردم بوده وبا کسب آرای آنان برکرسی قانون تکیه زده اند ضمن دعوت ازخبرنگاران رسانه های گروهی درجهت دفاع ازحقوق شهروندان محترم ، پرده ازحقایقی برداشتند که حکایت ازمظلومیت آنان وپایمال شدن آرای مردم منطقه داشت.     

مظلومیتی که درکارنامه اداری آنان بواسطه کارشکنی واعمال فشارهای سیاسی ازجانب برخی چهره های حقیقی وحقوقی احساس می شود. زیرا بنا برسخن محمد پردل نامداررییس شورای اسلامی شیرود، شخصیت هایی همچون مهندس نیکنام نماینده مردم رامسر، تنکابن وعباس آباد درمجلس شورای اسلامی ایران ازبدوتاسیس شهرشیرود وشکل گیری ترکیب فعلی شورای اسلامی شهربا ساختاروحضوراعضای حاضر، مخالفت جدی داشتند ودرپی اقدامات وی نیزامروزشاهد دریافت اخبارانحلال شورای فعلی هستیم ، بلکه افرادی که ازوی اطاعت محض می کنند به روی کارآیند.

 این آغازحرکتی است که ما را سوق می دهد ضمن احترام به طرفین ماجرا به منظوراطلاع رسانی صحیح ، اخباردریافتی را دراختیاراذهان عموم بگذاریم.

سکانس دوم:

 روز/ خارجی / میدان شهید شیرودی تنکابن /صبح15 فروردین ماه

 با انتشارخبرانحلال شورای اسلامی شهرشیرود، این خبرداغ درکمترین زمان ممکن درسطح منطقه صدا کرد وخیلی زود دهان به دهان ازطریق تلفن به گوش همگان رسید. تنی چند ازشهروندان درجلوی کیوسک روزنامه فروشی میدان شهید شیرودی تنکابن متوجه تیترروزنامه ها شده وبا تعجب درعین ناباوری جویای چند وچون صحت این خبرمی شوند. بعضی ها هم این خبررا اولین دروغ سیزده قلمداد کرده که با درج آن درنشریات سعی درسرگرم کردن مردم دارند، برهمین ادعا به محتویات خبرچندان توجهی نکرده وازآن گذرمی کنند. عده ای دیگرباخرید روزنامه ومطالعه آن تلاش می کنند به عمق مطلب وعواقب آن پی ببرند.

 بدین ترتیب ، خبرانحلال شورای اسلامی شهرشیرود وتشکیل شورای جدید بدون برگزاری انتخابات مردمی درکمترین زمان ممکن به اقصی نقاط شهرستان تنکابن واستان مازندران مخابره می شود.

سکانس سوم:

شب / داخلی / ساختمان شورای اسلامی شهرشیرود / شامگاه15 فروردین ماه

ظلمت تاریکی شب، شهررا فرگرافته است. به همراه جمعی ازخبرنگاران منطقه درخدمت اعضای شورای اسلامی شهرشیرود ، به منظوردریافت اخبارمربوطه مبنی برآخرین تصمیمات مسئولان فرمانداری شهرستان تنکابن، استانداری مازندران ، درساختمان شورای اسلامی شیرود به انتظارنشسته ایم.زیرا ازقضای روزگارقراربراین شده بودمثلا براساس شکل وشمایل یک دموکراسی باز، راس ساعت 6:30 دقیقه غروب پانزدهم فروردین ماه سال نود دریک اقدام جهادی که درفرمانداری تنکابن صورت می گرفت جلسه تودیع ترکیب اعضای جدید شورای اسلامی شهرشیرود برگزارشده وبه پاس این اتفاق میمون ومبارک بلافاصله تکلیف شورای فعلی شهرشیرود نیزمشخص شود. خواه وناخواه فضای سنگینی حاکم است. نگاهم ازپشت شیشه پنجره دفترشورا به ساحل دریا گذرمی کند ومجذوب انعکاس روشنایی نورچراغ های محوطه بیرونی شورا ؛ درسطح ساحل شده که سواربرموج های ساحلی چون دلهای پرالتهاب اعضای شورا ودیگرحاضران آرام وقرارندارد. نجوایی دردلم به صدا درمی آید و می گوید براستی کارزارمیدان سیاست مهلکه ای است بزرگ که دربحرانی ترین وقایعه روزگارتدبیروقدرت انسان را محک سیاسی می زند. بگذریم ساعت دیواری دفترشورا به یاد می آورد که دقایقی از8 شب گذشته است. دراین هنگام زنگ تلفن رییس شورای اسلامی شهرشیرود سکوت جلسه را با نوایی دلنشین می شکند. پس ازآن همگی متوجه می شویم جلسه مذکوربه پایان رسیده ومسئولان مربوطه درفواصل لابی های ذهنی وارتباطی که شکل می گیرد ، درصدد تشکیل ضیافت شب نشینی باشکوه خود درراستای سرنوشت شورای اسلامی شهرشیرود هستند که قاعدتا نتیجه آن نیزبه فردا موکول خواهد شد. براین اساس خبرنگاران حاضربا اعلام آمادگی ودفاع ازحقانیت حقوق شهروندان منطقه واعضای شورای اسلامی شهرشیرود ،ضمن خداحافظی جلسه را تا فردای آن روزیعنی صبح شانزدهم فروردین ماه ترک می کنند. با این امید که فردا درپس تاریکی شب، آبستن روشنایی روزاست وماه پشت ابرنخواهد ماند.

سکانس چهارم:

روز/ خارجی / محوطه ساختمان شهرداری وشورای اسلامی شهرشیرود /صبح 16 فروردین ماه

امروزسومین روزپس ازانتشارسراسری خبرانحلال شورای اسلامی شهرشیرود است. شنیده های موثق حاکی ازآن است برخلاف رای مسئولان اداری واجرایی شهرستان تنکابن برابقای شورای فعلی ، اما تصمیم نهایی خلاف آن گرفته شده واعضای فعلی شورای اسلامی شهرشیرود بایستی ازسمت خود کناره گیری کرده ودفترشورای شهررا برای همیشه ترک کنند. این موضوع برمذاق اعضای شورای شهرشیرود خوشایند نبود. پس هم قسم شده به پاس دفاع ازحقوق مردم وآرای آنان که درصندوق های رای ریخته اند وهمچنین احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خون بهای شهدای انقلاب وجنگ تحمیلی است وپاسداشت زنده یاد شهید شیرودی که این شهرجوان به نام ارزشمند اومزین شده است، ازاجرای مفاد نامه تغییروتحول درشورای شهرممانعت کنند.

باری به هرحال شرایط به گونه ای است که مردم نیزازاقدامات اخیرمطلع شده وبرای حمایت ازمنتخبین خود درمحوطه ساختمان شورای شهرحاضرمی شوند. هرلحظه که می گذرد برجمعیت آنان اضافه می شود.تنها پرسشی که درذهن همگان ایجاد شده این است که «آیا درنخستین روزهای سال جدید شورای اسلامی زادبوم شهید شیرودی آن بزرگمردی که روزی رهبرمعظم انقلاب اسلامی درفرمایشات خود وی را اولین شهیدی خطاب کرد که به اواقتدا کرده است، دراقدامی غیرقانونی منحل خواهد شد؟!

سکانس پنجم:

روز/ خارجی / درورودی ساختمان شهرداری وشورای اسلامی شیرود/صبح 16 فروردین ماه

ساعت 11:45 دقیقه است. درورودی ساختمان شهرداری وشورای اسلامی شهرشیرود با قفل وزنجیربسته شده است. البته این قفل وزنجیری که اینک برآن ملاحظه می شود، قفل مراد نیست !. بلکه قفل نامرادیودخیل بستن کسانی است که درجهت بودن ونبودن حق ، اجحاف وپایمال کردن حق قانونی مردم آن هم درمردمی ترین حکومت اسلامی هزاره سوم میلادی درصدد یک ساختارشکنی مدرن درپس ضیافتی شبانه ، بردرگاه نهادی که می تواند نماد حکومت اسلامی نیزقلمداد شود؛ نصب شده است که صد البته هرگززیبنده دولت جمهوری اسلامی نیست . نگارنده معتقداست اگرحرمت این قفل بشکند معنی ومفهوم آن درفضای موجود تنها اینست که دیگررای مردم هیچ گونه ارزش واعتباری نزد برخی ازمسئولان امرنخواهد داشت.

بگذارآخرین لحظات این روزرا هم به خاطر بسپاریم. چراکه تاریخ راوی ماندگاری است ولحظات پرالتهاب را درعین امانت داری ثبت می کند. هم اینک آن لحظه موعد که درتاریخ وجودی شهرشیرود ثبت خواهد شد فرا رسیده است وآن را دردل خود جای می دهد بلکه روزی آیندگان به قضاوت این واقعه بنشینند.

اتومبیل حامل معاونت فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن به همراه هیئت همراه برای ابلاغ واجرای مفاد نامه تنظیم شده آن ضیافت کذایی ، پشت دربسته ساختمان شهرداری وشورای شهرشیرود توقف می کند. سرنشینان پیاده شده واجازه ورود خواسته اما محمد پردل نامداررییس شورای اسلامی شیرود به همراه دیگراعضای شورا، درکمال ادب واحترام ضمن عذرخواهی ازمعاونت فرمانداری ویژه تنکابن وهیئت همراه با اعلام اینکه نامه ابلاغ شده مبنی برانحلال شورای شهرشیرود وتشکیل شورای جدید غیرقانونی است ، ازورود آنان به ساختمان جلوگیری به عمل آورده ومتذکرمی شود ،نامه یاد شده وجاهت قانونی ندارد. براین اساس معاونت فرمانداری ویژه تنکابن پس از برقراری تماس با مسئولان مافوق ذیربط با اعلام اینکه وقایعه امروزصورتجلسه می شود ، محل واقعه را با بدرقه صلوات وندای الله اکبرحاضران درمحوطه بیرونی ساختمان شورای اسلامی شهر شیرود ترکمی کند.

ناگفته نماند مردم حاضردرصحنه یکصدا خواستاراستیفای حقوق شهروندی خود شده وازمسئولان امردرخواست کردند با کسانی که به هرقیمتی قانون شکنی می کنند همراه نشوند. این حکایت همچنان ادامه دارد...

سکانس پایانی:

روز/ داخلی / دفترشورای اسلامی شهرشیرود/ ظهر16 فروردین ماه

اینک خبرسازترین روزشهرشیرود درپس اتفاقی بدیع به نیمه رسیده وخورشید دردل آسمان نظاره گرپیدا وپنهان همگان است. سکوت نسبی همچون آرامش قبل ازطوفان دردفترشورای شهرشیرود حاکم شده است. خبرنگاران رسانه ها منتظر واکنش پایانی وتصمیم نهایی اعضای شورای شهرشیرود هستند. بلکه با یک جمع بندی صحیح ، اخبارتاریخی ترین وسیاسی ترین نیمروزاین شهرجوان و نوپا را که دردفاع از حقوق مردم به وقوع پیوسته است درراستای انجام رسالت سنگین خویش وبه منظورروشن ساختن افکارعمومی ، به دورازهرگونه مرزبندی کاذب وتفرقه انگیز، منتشرکنند. دراین میان زمزمه وپچ پچه های کوتاهی بین اعضای شورا ی شهرردوبدل می شود. به دنبال آن محمد پردل نامداربه نمایندگی ازدیگرهمراهان خویش ضمن سپاسگزاری ازهمراهی وهمدلی مسئولان اداری ، شهروندان ، اعضای شورا وهمچنین نمایندگان رسانه های گروهی لب به سخن گشوده وبه این نیت که دربرابرتاریخ مسئول است ، چنین گفت: «خوشبختانه امروزبا درایت وقانون مندی مسئولان اجرایی شهرستا ن تنکابن ومدیریت بحران مربوطه که با دوراندیشی سایرهمکاران اعمال شد وعلاوه برآن بصیرت وهوشیاری شهروندان همیشه درصحنه که به منظورپاسداری ازحقوق خویش وحمایت ازشورای اسلامی منتخب شهر، آن هم بدون هماهنگی ازپیش انجام شده درمحل شورا حضوربه هم رسانده بودند با سربلندی اعلام می کنم ، تا این لحظه هیچ حقی ازمردم ضایع نشده است و ما نیزازجایگاه قانونی خود وحقوق مردم دفاع کرده وهرگزاجازه نمی دهیم کسانی به نام قانون درلباس قدرت وسیاست بدترین بی قانونی ها را درحق شهروندان به جایی آورند.»

وی درادامه ضمن اینکه به سوالات خبرنگاران درخصوص تبعات عدم پذیرش وتمکین ازمفاد نامه تغییروتحول ساختارشورا، پاسخ می گفت، یادآورشد: «ترکیب اعضای فعلی شورای اسلامی شهرشیرود یکدل و یکصدا براین عقیده پابرجا هستند که حق با آنهاست وچون درمقام امانتدارمردم قرارگرفته اند بنابراین دراین امرغیرمعمول که اینک توسط برخی چهره های شاخص منطقه طراحی وهدایت می شود ، هرگزازحق مردم نمی گذرند ، دودیگراینکه چون ترکیب فعلی شورای شهرشیرود ازدل همین مردم عادی وبی ادعا برآمده است ، خود رامدیون شهروندان محترم منطقه دانسته وازاین حقانیت مشترک دفاع می کنند. جا دارد ازفرصت پیش آمده استفاده کرده وضمن قدردانی ازحضورشریف مردم عزیزوصبورشهرشیرود وتوابع حومه که همواره یارویاورشورا بوده اند، بابت برخی کاستی ها وکم کاریهای موجود عذرخواهی کنیم . زیرابراین باوریم شورا های اسلامی برای رفع معظلات اجتماعی وساماندهی به ناهنجاری ها وپیشبرد فرهنگ شهری وآشنایی هرچه بیشترمردم با حقوق شهروندی روی کارمی آیند که اگرجزاین صورت گیرد به نوعی حضورآنان خیانت به مردم است. بنابراین بازهم تاکید می شود اگرتا به امروزبه جهت برخی کاستی ها ، مشکلات ناخواسته وچالش های پیش رو نتوانسته ایم به بهترین شکل مطلوب وایده آل ، انجام وظیفه کنیم ، ازمردم پوزش می طلبیم. تلاش می شود دراسرع وقت با توکل بهخدا ودلگرمی مردم منطقه به جبران مافات بپردازیم.»

رییس شورای اسلامی شهرشیرود دربخش پایانی سخنان خود محفل ما رابا ذکرخاطره ای ازحضورخلبان شهید شیرودی ورشادت های وی دردوران جنگ تحمیلی حال وهوای عرفانی بخشید وبه این مهم اشاره کرد که درآستانه سالگرد شهادت مظلومانه این شهید بزرگوارقرارداریم که دراردیبهشت ماه سال جاری برگزارمی شود. شایسته است مسئولان محترم دستگاه های اداری خود را برای بزرگداشت این واقعه مهم آماده کنند. این جا بود که ازمظلومیت آن شهید راه حق ومجاهدت های دلیرمردانه اش نیزسخن گفت. ودرادامه ازوجود زیجود مادرمحترم وی به پاس تلاش های فراوانی که درجهت پیشرفت وآبادانی شهرشیرود انجام داده است ، درمقام تکریم به نیکی یاد کرد. بزرگ بانویی که مصداق بارزفرمایش امام راحل (ره) بوده وازدامن پاک این مادرشریف مردی چون شیرودی بزرگ درحساس ترین روزهای جنگ به آسمان معراج شهادت پرکشد.

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390ساعت 10:52  توسط هوشنگ امیدی   | 

حدود 40 درصد ایرانیان بطورخودسرانه دارومصرف می کنند

دکترابراهیم ناطریان مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رامسر:

حدود 40 درصد ایرانیان بطورخودسرانه دارومصرف می کنند

آب چشمه های رامسروحومه آن برای آشامیدن توصیه نمی شود

هوشنگ امیدی – رامسر:

مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رامسراعلام کرد: متاسفانه براساس آمارهایی مستند ، مصرف خودسرانه داروهای پزشکی توسط ایرانیان حدود 40 درصد گزارش شده است.

به گزارش خبرنگارما، دکترابراهیم ناظریان طی نشستی مطبوعاتی که به مناسبت هفته سلامت با شعار«مقاومت داروهای ضد میکروبی یک تهدید جهانی است» ، برگزارشده بود درادامه اعلام کرد: ازآنجایی که درصد بالایی ازایرانیان بطورخودسرانه داروهای آنتی بیوتیک مصرف می کنند لازم است دراین خصوص اطلاع رسانی شده ومردم را ازعواقب مخرب این اقدام غیرپزشکی آگاه کرد.

وی افزود: براساس آمارهای جهانی ایران به لحاظ مصرف دارویی جزبیست کشوردنیاست ودرآسیا بعد ازچین ، رتبه دوم است. این آمارنشان می دهد که 20درصد کل داروهای مصرفی درایران به صورت خود سرانه تجویز می شود. به گونه ای که هر ایرانی درطی یک سال 339 باردارو مصرف می کند که این رقم نسبت به آمارهای جهانی 4 برابراست.

مدیریت شبکه بهداشت ودرمان رامسربا اشاره به اینکه دربیش از 50 درصد نسخه بیماران ایرانی به اصرارآنان داروهای آنتی بیوتیک تجویزمی شود، تاکیدکرد:  گرایش مردم به مصرف بیش ازاندازه آنتی بیوتیک ها باعث شده تا درایران سالانه حدود 400 میلیارد تومان سرمایه کشوربه هدربرود. علاوه براین خسارت دیگراین اقدام ، عوارض خطرناک  وگاه کشنده وهمچنین شیوع موج مقاومت میکروبها علیه آنتی بیوتیک هاست. مشکل دیگرما این است که پزشکان کشورمان دربرابرتقاضای بیماران مبنی براستفاده مکررآنتی بیوتیک ها مقاومت جدی نشان نداده ودرمقابل درخواست آنان کوتاه می آیند. بنابراین نیازاساسی امروزکشورفرهنگ سازی درست مصرف داروهای آنتی بیوتیک ونظارت برروند اجرایی آن است.

دکترناظریان درادامه به آمار70 درصدی مردم ایران اشاره کرد که درمواقع سرماخوردگی اصراربه تجویزآنتی بیوتیک دارند. درحالی که برخی سرماخوردگی ها حساسیت فصلی بوده وبا استراحت چندروزه برطرف شده ونیازبه استفاده دارونیست.

وی بااعلام اینکه نواختن زنگ سلامت درسطح شهرومدارس رامسرمی تواند نقش موثری درفرهنگ استفاده دارویی ایجاد کند، یادآوری کرد: درطول هفته سلامت یعنی از18 تا 24 فروردین ماه اداره مرکزبهداشت ودرمان تلاش می کند طی برگزاری نشست های آموزشی با رابطین ادارات ، نهادها واماکن فرهنگی هنری آموزشی درخصوص مصرف صحیح داروهای آنتی بیوتیک اطلاع رسانی کند.

مدیریت شبکه بهداشت درمان رامسردربخش دیگری ازسخنان خود به عادت دیرینه برخی از شهروندان بومی شهرستان درمورد استفاده ازآب چشمه ها به جای آب آشامیدنی لوله کشی شده اشاره کرد وافزود: به اطلاع شهروندان محترم رامسرمی رسانم آب هیچ یک ازچشمه های سطح شهرستان وحومه آن مورد تایید این اداره نیست و بیشترآنها آلودگی میکروبی دارند وبه هیچ عنوان استفاده ازآنها توصیه نمی شود. بهترین وسالم ترین آب همانا آب آشامیدنی ولوله کشی شده شهراست که دراختیارعموم قراردارد. اگردارای رسوب واملاح بود بایستی درطروفی نگهداری شده تا ته نشین شود بعد مصرف کرد.

وی دربخش پایانی سخنان خود با افشای یک خبرباورنکردنی به خبرنگاران گفت: متاسفانه درروزهای پایانی سال 89 بازرسان اداره مرکزبهداشت رامسرمتوجه عدم رعایت مسایل بهداشتی توسط یکی ازمعروف ترین رستوران های سطح شهرشده که اقدام به پلم آنان می کنند بلکه مسئولان آن رسیدگی کنند. اما صاحبان رستوران یادشده دراقدامی دورازادب واحترام ضمن اینکه فک پلم کرده ماموران این اداره را به طرزناشایستی مورد ضرب وشتم قرارمی دهند. ازمسئولان ذیربط تقاضامی شود به خاطراینکه هرگزشاهد چنین عملی درسطح شهرنباشیم شدیدا بااین حرکت ناشایست برخورد قاطع کنند.   

         

 

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم فروردین 1390ساعت 10:50  توسط هوشنگ امیدی   | 

ابرازرضایت مديرعامل شركت فرودگاهها از روند اجرايي پروژه هاي فرودگاه رامسر

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم فروردین 1390ساعت 19:4  توسط هوشنگ امیدی   |